Disclaimer, Privacy & Algemene Voorwaarden

Algemeen

We Are Travellers (KVK-nummer: 62760009), verleent je hierbij toegang tot www.wearetravellers.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door WeAreTravellers en derden zijn aangeleverd. Als lezer kun je de website kosteloos gebruiken. WeAreTravellers behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.


Privacy

Persoonlijke informatie is belangrijk en daarom gaan we hier bij WeAreTravellers vertrouwelijk mee om. We zullen daarom nooit persoonlijke informatie verkopen aan derden. We waarderen namelijk het vertrouwen dat je in ons stelt en zullen alles in werk stellen om je persoonlijke informatie te beschermen. WeAreTravellers is ook verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Nu vraag je je wellicht af welke informatie wij ontvangen wanneer je www.wearetravellers.nl bezoekt, daarom hebben we dit hier kort onder toegelicht.

Toestemming

Door de informatie en de diensten op WeAreTravellers.nl te gebruiken, ga je akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Waarom verwerken we persoonlijke gegevens?

Op WeAreTravellers verwerken we jouw persoonlijke gegevens om verschillende redenen. Om het online gebruiksgemak voor de bezoeker te vergroten en om na te gaan hoe de site wordt gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van www.wearetravellers.nl kunnen verbeteren. Denk hierbij aan gebruikersdata zoals: Welke browser je gebruikt om WeAreTravellers te bekijken, de tijd waarop je de site bezocht, welke pagina’s je bekeek en hoe voor hoe lang. Dit houden we vervolgens bij in Google Analytics. Ook verwerken we jouw gegevens als je een reactie achterlaat, als je een artikel deelt via social media of bijvoorbeeld om spammers te blokkeren. WeAreTravellers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan 38 maanden of totdat jij een verzoek indient om je gegevens te verwijderen.

Cookies

WeAreTravellers gebruikt analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die WeAreTravellers gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor jouw gebruiksgemak. We gebruiken cookies bijvoorbeeld voor Google Analytics en Social Media. We hebben een bewerkersovereenkomst met Google Analytics, het IP-adres wordt geheimgehouden en gegevens delen staat uit ook maken we geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Analytics-cookies. Mocht je niet willen we dat we cookies gebruiken, dan kun je dit het beste wijzigen in je browser instellingen.

Reageren op artikelen op WeAreTravellers

Wanneer je reageert op een artikel op WeAreTravellers is het noodzakelijk enige informatie in te vullen. Denk daarbij aan een e-mailadres, naam en optioneel ook een website. Ook wordt er veelal automatisch een IP-adres meegeleverd. Deze informatie zullen we nooit zomaar beschikbaar stellen of verkopen aan derden. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van WeAreTravellers, heeft WeAreTravellers een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Deze partijen zijn Antagonist (dit is onze hostingpartij) en Google Analytics. WeAreTravellers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Indien je wilt dat we een reactie van jou verwijderen is dit mogelijk, mail daarvoor naar info@wearetravellers.nl.

Bijzondere en/of gevoelige gegevens

WeAreTravellers heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouders is dan 16 jaar, we raden ouders daarom aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen zodat ze voorkomen dat zomaar gegevens worden verzameld. Als je ervan overtuigd bent dat we toch persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact op met info@wearetravellers.nl en dan kunnen we de informatie mogelijk verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen op WeAreTravellers. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door WeAreTravellers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die WeAreTravellers van jou beschikt in een computerbestand naar jou te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@wearetravellers.nl.

Links naar andere websites

Op WeAreTravellers zijn links naar andere websites te vinden. Wij proberen naar kwalitatieve websites te linken, waarvan we denken dat de inhoud accuraat is. Echter zijn we niet verantwoordelijk voor het gebruiken van deze andere websites en de inhoud die er op te vinden is. Ook zijn we niet verantwoordelijk voor de privacy richtlijnen van deze andere websites.


Disclaimer

Artikelen en foto’s op WeAreTravellers zijn auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van teksten en foto’s is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van WeAreTravellers.

Aan WeAreTravellers komt het uitsluitend (eigendoms)recht toe op de octrooien, modellen, blogs, en/of enig ander recht van intellectuele eigendom c.q. auteursrecht voortvloeiende uit de werkzaamheden die bloggers voor WeAreTravellers hebben verricht. WeAreTravellers behoudt zich het recht voor om de (blog)posts en/of artikelen onder naam van WeAreTravellers te (laten) publiceren, alsmede behoudt WeAreTravellers zich het recht voor de inhoud van de door bloggers geschreven (blog)posts en/of artikelen indien gewenst aan te passen. 

De door WeAreTravellers verstrekte informatie is deels ontleend aan bronnen die betrouwbaar worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de inhoud van WeAreTravellers kunnen geen enkele rechten worden ontleend. De informatie op WeAreTravellers wordt vrijwel elke dag aangevuld en/of gewijzigd, dit soort eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Ondanks dat we dagelijks met de website bezig zijn, kunnen fouten voorkomen of dat informatie onjuist is. Mocht je zo’n fout constateren, horen we dit graag op info@wearetravellers.nl dan proberen we er zo snel mogelijk iets aan te doen.

WeAreTravellers is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van WeAreTravellers.nl.

Affiliate links

WeAreTravellers werkt samen met affiliate partijen als Tradetracker, Zanox, Tradedoubler, Daisycon, Affilinet en Paypro. Het is dus mogelijk dat WeAreTravellers een commissie ontvangt over aankopen die op internetsites gedaan worden, bereikt via links vanaf onze website. We volgen jouw klikgedrag dus via deze affiliate partijen.

Blogs over producten en/of services van derden

Op WeAreTravellers verschijnen soms artikelen waarin producten van derden worden aangeprezen. Denk aan boeken, reisgadgets, excursies of hotels. Veelal zijn dit artikelen over producten en/of services die we zelf hebben uitgeprobeerd. Sommige producten of gereviewde services krijgen we van derden; anderen zijn al in ons bezit of hebben we zelf gekocht en andere keren is het iets waar we simpelweg van dromen of nieuwsgierig naar zijn. We worden regelmatig uitgenodigd, maar meer dan eens betalen we er zelf ook voor. In welke situatie dan ook, uitgangspunt van WeAreTravellers is een eerlijk en betrouwbaar verhaal vertellen dat inspireert. Als we niet 100% achter iets staan, schrijven we er ook liever niet over. We vinden namelijk dat onze lezers alleen de beste reistips verdienen. En vinden we iets niet zo goed, maar grotendeels wel, dan vermelden we die kanttekeningen veelal.

Advertorials

Op WeAreTravellers verschijnen ook wel eens artikelen van derden. Deze worden doorgaans advertorials genoemd en zijn soms berichten die door derden zijn geschreven of deels door ons. Dit zijn ook artikelen waar we een vergoeding voor kunnen ontvangen. Aan WeAreTravellers wordt fulltime gewerkt en door advertorial samenwerkingen kan dit onder andere worden bekostigt. En zo kunnen jullie dagelijks van gratis informatie, tips, verhalen en reisinspiratie genieten. We zullen nooit advertorials plaatsen voor producten en/of bedrijven waar we niet achterstaan.

Privacy policy & Disclaimer aanpassingen

We hebben het recht deze privacy policy en disclaimer te veranderen zonder dit vooraf te melden. Veranderingen zullen direct zichtbaar zijn op deze pagina.


Algemene voorwaarden Tickets (Workshops & Events)

1. Definities

De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

a. Algemene Voorwaarden: deze algemene ticket voorwaarden van WeAreTravellers
b. Event: de georganiseerde gebeurtenis, zoals een gebeurtenis van muzikale, culturele, sportieve en/of recreatieve aard, waarvoor WeAreTravellers tickets verkoopt
c. Evenementhouder: de natuurlijke of rechtspersoon die een Event produceert of organiseert en daarvoor verantwoordelijk is
d. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie WeAreTravellers een overeenkomst aangaat betrekking hebbend op een Event, dan wel aan wie WeAreTravellers daartoe een aanbieding doet
e. Overeenkomst: de overeenkomst tussen WeAreTravellers en Klant ter verkrijging van Tickets voor Events
f. Ticket: het document dat dient als toegangsbewijs voor een Event, waaronder mede begrepen elektronische Tickets

2. Toepasselijkheid

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij WeAreTravellers, producten of diensten van welke aard ook aan Klant levert, ook indien deze producten of diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.
b. De toepasselijkheid van andere voorwaarden van Klant wijst WeAreTravellers uitdrukkelijk van de hand.
c. Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden overeenkomen. WeAreTravellers is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn op de website van WeAreTravellers raadpleegbaar.
d. Op de Overeenkomst zijn van toepassing deze algemene voorwaarden.

3. Totstandkoming overeenkomst

a. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties en prijslijsten zoals vermeld op de website van WeAreTravellers vrijblijvend.
b. Klant dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd goed te controleren of de juiste Tickets zijn gereserveerd. Klant dient bij het maken van de reservering altijd een juist (email)adres te gebruiken. Indien Klant kiest voor het via elektronische weg ontvangen van Tickets, berust het risico voor verlies, diefstal of misbruik van het Ticket bij Klant vanaf het moment dat de Tickets hem hebben bereikt. Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die Klant heeft ingevoerd bij de bestelling, kan WeAreTravellerscontact met Klant opnemen met behulp van de gegevens die Klant heeft ingevoerd. Als WeAreTravellers Klant niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan WeAreTravellers ertoe
overgaan de reservering te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Klant. Indien WeAreTravellers twijfelt aan de juistheid of de geldigheid van de door de Klant bij de bestelling ingevoerde gegevens of het door de Klant gebruikte betaalmiddel, dan heeft zij het recht om de reservering van de Klant te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een
andere Klant. WeAreTravellers zal zich inspannen om de Klant in een dergelijk geval te informeren. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten of diensten.
d. WeAreTravellers behoud zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren/kopen Tickets. Bij een overschrijding van dit maximum door de Klant, is WeAreTravellers gerechtigd om de reservering van de Tickets boven het maximum aantal ongedaan te maken of de betreffende Tickets ongeldig te maken.
e. Tickets kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op tickets.

4. Prijzen en betaling

a. WeAreTravellers verkoopt Tickets voor eigen events. WeAreTravellers bepaalt zelf de prijs en het aantal beschikbare plaatsen voor een event. Informatie betreffende prijs en beschikbaarheid wordt vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.
b. Klant betaalt voor de door middel van de website bestelde producten dan wel diensten, de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de op de website van WeAreTravellers aangegeven wijze. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.
c. Alle prijzen van WeAreTravellers zoals vermeld op de website zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
d. WeAreTravellers brengt bij elke bestelling servicekosten in rekening. Daarnaast brengt WeAreTravellers administratiekosten in rekening die worden berekend op basis van het totale bedrag van de transactie.
e. Indien Klant de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Klant, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan WeAreTravellers de vordering uit handen geven, in welk geval Klant naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.

5. Levertermijnen

a. Tickets worden verzonden naar het (e-mail)adres dat Klant heeft opgegeven bij de bestelling. WeAreTravellers zal het door Klant opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen, totdat Klant aan WeAreTravellers een nieuw (e-mail)adres heeft meegedeeld.
b. De door WeAreTravellers opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient WeAreTravellers schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
c. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de Overeenkomst in stand laat.

6. Afgelaste en verschoven Events

a. Het is de verantwoordelijkheid van Klant om na te gaan of een Event is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. Hoewel WeAreTravellers zal proberen Klant van de afgelasting op de hoogte te brengen nadat WeAreTravellers de benodigde informatie heeft bekend gemaakt, kan WeAreTravellers niet garanderen dat Klant van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden voor de datum van het Event.
b. WeAreTravellers is niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.
c. Tickets van verschoven Events blijven in de regel geldig voor het vervangende Event. Voor meer informatie hierover kan Klant contact met WeAreTravellers opnemen via ons email adres: info@wearetravellers.nl. Indien een Event wordt verschoven naar een andere locatie of datum, kunnen we voorwaarden stellen aan de vergoeding van de ticketprijs.
d. Indien een Event wordt afgelast of van datum verschoven, dan kan Klant de Tickets voor dit
Event inleveren bij WeAreTravellers. De ticketprijs kan dan eventueel gerestitueerd worden. Service- en administratiekosten worden niet
gerestitueerd.

7. Tickets

a. De door WeAreTravellers gedistribueerde Tickets blijven eigendom van WeAreTravellers. Het is de Klant niet toegestaan om een Ticket door te verkopen. Bij (poging tot) doorverkoop of commercieel gebruik in strijd met de wet of
de voorwaarden, zijn we gerechtigd het betreffende Ticket ongeldig te maken en/of de Klant een boete op te leggen. Houders van ongeldige toegangsbewijzen zal de toegang tot het Event worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.
b. Na ontvangst dient Klant de Tickets te controleren, aangezien fouten niet altijd kunnen
worden hersteld. Na aanschaf kunnen Tickets niet meer geruild of vergoed worden.
c. Indien het Ticket van Klant zodanig is beschadigd dat het niet meer op echtheid te
controleren is, kan Klant contact opnemen met info@wearetravellers.nl
d. Speciale wensen, zoals het reserveren van rolstoelplaatsen, dienen tijdig en uitdrukkelijk
kenbaar te worden gemaakt. WeAreTravellers kan geen enkele garantie geven dat aan
speciale wensen tegemoet kan worden gekomen. Voor meer informatie hierover kan Klant
contact met WeAreTravellers opnemen via ons email adres: info@wearetravellers.nl

8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

a. De op het Ticket van WeAreTravellers rustende industriële en intellectuele
eigendomsrechten behoren toe aan WeAreTravellers. Klant zal
zich onthouden van gedragingen waardoor rechten of andere belangen te dier zake van
WeAreTravellers dan wel haar licentiegever zouden kunnen worden geschaad.
b. Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken,
handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van het Ticket te
verwijderen of te wijzigen, danwel enige wijziging aan te brengen in de vorm of enig ander
kenmerk van het Ticket.
c. Het is Klant verboden het Ticket te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te
reproduceren.
d. De Overeenkomst strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van
WeAreTravellers aan Klant.

9. Privacy

a. De verstrekte gegevens door de Klant bij aankoop van tickets zullen door WeAreTravellers zullen uitsluitend worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren.
b. De verstrekte gegevens door de Klant bij aankoop van tickets zullen nimmer aan derden beschikbaar worden gesteld.

10. Aansprakelijkheid

a. WeAreTravellers is niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Event en de gang van zaken in of rond het Event en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.
b. Met uitzondering van de overige aansprakelijkheidsbepalingen in deze Algemene Voorwaarden, is de totale aansprakelijkheid van WeAreTravellers wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat voor de Tickets aan Klant in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van WeAreTravellers of haar ondergeschikten.
c. De aansprakelijkheid van WeAreTravellers wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Klant WeAreTravellers onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en WeAreTravellers ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat WeAreTravellers in staat is adequaat te reageren.
d. Klant vrijwaart WeAreTravellers voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet of onvoldoende naleven door Klant van enige verplichting jegens WeAreTravellers, al dan niet voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden.
e. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij WeAreTravellers meldt.
f. WeAreTravellers kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van het Ticket dan ook. Bij verlies of diefstal kan de Klant geen aanspraak maken op een vervangend Ticket of terugbetaling van enige gelden. WeAreTravellers is evenmin aansprakelijk voor vertraging of het niet of onjuist afleveren van Tickets,
indien vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan WeAreTravellers.
g. WeAreTravellers aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor door Klant bij derde partijen verkregen Tickets. WeAreTravellers kan evenmin de echtheid hiervan garanderen.
h. WeAreTravellers kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade die de houder van dit toegangsbewijs ondervindt door handelen of nalaten van derden.
i. WeAreTravellers kan nooit en te nimmer aansprakelijk kan worden gesteld voor lichamelijke schade en schade door verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen tijdens een event.

11. Overmacht

a. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan WeAreTravellers kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
b. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft WeAreTravellers in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling van Klant op te schorten, zulks door dit schriftelijk aan Klant mee te delen en zulks zonder dat WeAreTravellers gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

a. Op alle overeenkomsten met WeAreTravellers is Nederlands recht van toepassing.

13. Diversen

a. Klanten die te laat bij het Event arriveren, worden – voor zover mogelijk – toegelaten tijdens geschikte momenten gedurende het Event. Toegang kan echter niet worden gegarandeerd.
b. Waar in deze Algemene Voorwaarden WeAreTravellers zich verplicht tot het doen van een schriftelijke mededeling, is WeAreTravellers gerechtigd deze mededeling langs elektronische weg te doen, zoals maar niet beperkt tot een e-mailbericht.
c. Kennelijke vergissingen en schrijffouten op de website van WeAreTravellers dan wel in offertes, orderbevestigingen, Tickets en/of andere bescheiden, binden WeAreTravellers niet.
d. Bij verschil van mening tussen WeAreTravellers en Klant over de vertaling en/of de uitleg van de Algemene Voorwaarden is de Nederlandse versie ervan beslissend.
e. Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met WeAreTravellers in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door WeAreTravellers vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.


Algemene voorwaarden Workshop

Inschrijven

Het inschrijven voor een workshop kan alleen online, per e-mail zal een deelnemer een bevestiging krijgen van WeAreTravellers. WeAreTravellers behoudt zich het recht voor een inschrijving binnen vijf werkdagen na kennisname van de inschrijving door de deelnemer zonder opgave van reden te weigeren. Indien een inschrijving door WeAreTravellers wordt geweigerd, komt de betalingsverplichting van de deelnemer te vervallen en zal het reeds betaalde bedrag binnen 30 dagen na weigering terugbetaald worden aan de geweigerde deelnemer door middel van een bankoverschrijving naar het bankrekeningnummer waarmee de betaling werd verricht. Door de inschrijving aanvaardt de deelnemer tevens de Algemene Voorwaarden. De gegevens van de deelnemer van een workshop kunnen beschikbaar worden gesteld aan partners die betrokken zijn bij de organisatie van het betreffende event.

Ontbinden inschrijving Workshop

Het ontbinden van een inschrijving voor een workshop kan alleen per e-mail. Een ontbinding is pas voltooid wanneer de deelnemer een bevestiging heeft ontvangen per mail. Ontbinden voor een opleiding kan via info@wearetravellers.nl. De deelnemer heeft bij het door WeAreTravellers ontbinden van een overeenkomst m.b.t. een workshop geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding. Elke verdere aansprakelijkheid voor de kant van WeAreTravellers is uitgesloten. Kosteloze ontbinding is mogelijk tot maximaal 14 dagen voor aanvang van de workshop, waarbij de betalingsverplichting met betrekking tot de workshop komt te vervallen. Bij het niet verschijnen van de deelnemer bij de workshop is de deelnemer het gehele overeengekomen bedrag verschuldigd. Restitutie van (een gedeelte van) de inschrijfkosten voor de workshop, althans het overeengekomen bedrag kan alleen wanneer er sprake is van een ernstige ziekte of calamiteit. WeAreTravellers bepaalt naar eigen inzicht wanneer hiervan sprake is.

Wijziging Workshop

Wanneer door omstandigheden een workshop niet kan doorgaan, zal WeAreTravellers proberen binnen een afzienbare termijn te zorgen voor een vervangend(e) workshop op een andere datum. Indien dit niet mogelijk is en WeAreTravellers de workshop niet door laat gaan, zal WeAreTravellers het inschrijfgeld restitueren aan de deelnemer. Restitutie van het overeengekomen bedrag vindt tevens plaats indien de deelnemer op de nieuw bepaalde datum niet deel kan nemen aan de opleiding of het event.


Algemene voorwaarden Webshop

Retouren

Producten kunnen binnen de wettelijke bedenktijd (30 dagen) worden geretourneerd, verzendkosten zijn voor rekening van de koper. Producten kunnen geretourneerd worden naar: Brigittenstraat 22, 3512 KM Utrecht. Via mail (info@wearetravellers.nl) dient kenbaar worden gemaakt dat van de aankoop wordt afgezien met opgaaf van reden. Producten worden alleen terug genomen indien deze ongebruikt en onbeschadigd zijn.